Instalace hromosvodu

Elektro-plosiny_hromosvod.jpg
Elektro-plosiny_hromosvod_instalace.jpg